Algemene voorwaarden Ictus

ALGEMENE VOORWAARDEN ICTUS / 01-01-2018

Artikel 1
Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden (“deze Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ictus, hierna te noemen: “Ictus”, en een opdrachtgever (“opdrachtgever”).
 2. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ictus, indien de uitvoering daarvan door aan Ictus verbonden entiteiten wordt overgelaten.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2
Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Ictus zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Ictus kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ictus daaraan niet gebonden.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ictus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3
Uitvoering van de opdracht

 1. Ictus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Ictus bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 3. In het belang van de opdrachtuitvoering kan Ictus aan Ictus verbonden entiteiten bij de opdracht betrekken. Overige derden zullen niet bij de opdracht worden betrokken zonder daarover met de opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.
 4. Indien door Ictus of door ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Ictus of derde in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is dit voor rekening en risico van opdrachtgever.
 6. Ictus is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en eventueel het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ictus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ictus worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ictus zijn verstrekt, heeft Ictus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ictus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ictus is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Ictus verbindt zich tot geheimhouding met betrekking tot alle gegevens waarvan kennis wordt genomen bij de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst. Ictus zal noch gedurende, dan wel na beëindiging van een overeenkomst op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm en op welke wijze ook, enige mededeling doen met betrekking tot het bedrijf van de opdrachtgever en haar werknemers, alles in de ruimste zin. Dit geldt niet als Ictus op wettelijke gronden gehouden is tot openbaarmaking.
 9. Ictus verplicht zich uiterlijk 3 maanden na afronding van de opdracht de resultaten van de opdracht te evalueren en te rapporteren aan opdrachtgever.

Artikel 4
Opschorting en ontbinding

 1. Ictus is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Indien Ictus daardoor tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze bij opdrachtgever ontstaan.

Artikel 5
Overmacht

 1. Ictus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ictus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ictus niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ictus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ictus zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 6
Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te gebeuren binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Ictus aan te geven wijze.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor rekening van

Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van hetgeen door of namens Ictus wordt geleverd aan opdrachtgever blijft bij Ictus, totdat opdrachtgever alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen deugdelijk is nagekomen.

Artikel 8
Garanties, onderzoek en reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele klachten dienen binnen zeven dagen na vaststelling schriftelijk aan Ictus te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Ictus in staat is adequaat te reageren. opdrachtgever dient Ictus in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 2. Indien opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling hetgeen waartoe hij Ictus opdracht gegeven heeft.
 3. Indien een klacht langer dan een maand na afronding van een opdracht wordt gemeld, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9
Aansprakelijkheid

 1. Indien Ictus aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Ictus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ictus is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Ictus aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ictus beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Ictus is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Ictus is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ictus aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ictus toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Ictus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ictus of aan Ictus verbonden entiteiten.

Artikel 10
Vrijwaring

 1. opdrachtgever vrijwaart Ictus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Ictus toerekenbaar is.

Artikel 11
Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst rusten bij Ictus.
 2. Ictus behoudt zich uitdrukkelijk de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ictus heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Ictus heeft nimmer de intentie om via enige overeenkomst met opdrachtgever of anderszins op enigerlei wijze het eigendom van (één of meer van) zijn intellectuele eigendomsrechten aan opdrachtgever over te dragen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk.
 4. Voor zover opdrachtgever beschikking krijgt over materiaal of werken waar een (gedeeltelijk) intellectueel eigendomsrecht van Ictus op van toepassing is, mag opdrachtgever deze niet zonder schriftelijke toestemming van Ictus verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Artikel 12
Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ictus partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De rechtbank in het arrondissement van Ictus is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tussen Ictus en opdrachtgever, dit alles in de meest brede zin van het woord, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ictus het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.